SVEBADAHLEN  I  Shichiyo  I  BAKER'S KINGDOM  I  기타